Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma “Cecīļi 2"-4 elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cecīļi 2”-4, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42469000445, kas sastāv no dzīvokļa 76,3 m2 platībā, kopīpašuma 763/2766 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 42460070241001 un kopīpašuma 763/2766 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 42460070241, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni –25639507 (Guntars Pīpkalējs).

Nekustamā īpašuma sākumcena 1300,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t. i., 130,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 27.jūlija plkst.13.00 līdz 2022.gada 26.augustam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022.gada 27.jūlija plkst.13.00 līdz 2022.gada 16.augusta plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Cecīļi 2″-4”.

Dalības maksa 20,00 EUR saskaņā ar  elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu  jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ “Cecīļi 2”-4 vērtējums

Datums: 2022. gada 26. jūlijs