2016.gada budžets

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2016.gada budžetu

Amatas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 "Amatas novada pašvaldības budžets 2016.gadam"

Vispārējie valdības dienesti

Konsolidētais speciālais budžets 2016.gadam

Konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu budžets 2016.gadam​

Amatas novada pašvaldības atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmērs

Pēc 2015.gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā

Apvienoto pašvaldību struktūrvienību tāme 2016.gadam